Профил на купувача

Профил на купувача | РИМ-Варна


НОВО

Важно! От 01.01.2019 г. РИМ-Варна ще има нов адрес на профил на купувача!

Той е: www.zop.museumvarna.com


Публикувано на: 28.12.2018 18:38


ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА

Доставка на природен газ за нуждите на Регионален исторически музей- гр. Варна на стойност до 100000 лв.
Раздел: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Срок за получаване на офертите: 14.01.2019 13:00
Дата и час на отваряне на офертите: 20.12.2019 13:00
Място на отваряне на офертите: 2019-12-20T13:00


Прикачени документи:

 


 

Публикувано на: 07.09.2018 - 10:30

ДОГОВОР No ФСД-11-810

ЗА ЗОП С ПРЕДМЕТ "ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
ЗА НУЖДИТЕ НА РИМ ВАРНА

Пълния текст на договора в формат PDF изтеглете от тук

 


 

Публикувано на: 08.08.2018 - 15:45

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.3,Т.2 ОТ ЗОП
С ПРЕДМЕТ „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА
СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА РИМ-ВАРНА

 

Протокола изтеглете от тук

 


Публикувано на: 25.07.2018 - 11:20

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Партида на възложителя:  01377

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА, бул. Мария Луиза 41, лице за контакти: Йордан Генов, Република България 9000, Варна, Тел.: 0888 783860, E-mail: rimvarna@abv.bg, Факс: 052 681025

Място/места за контакт: РИМ-Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.museumvarna.com

Адрес на профила на купувача: http://www.museumvarna.com/bg/projects.html

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на ел.енергияза нуждите на Регионален исторически музей-Варна на стойност до 70 000 лв.

Документите относно публичната покана изтеглете от тук


Публикувано на: 08.11.2017 - 17:55

Възложител: Регионален исторически музей-Варна
 

ДОГОВОР No ФОД-11-860

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
НА СГРАДИ И ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРЕНИ КЪМ ТЯХ НА РИМ-ВАРНА- АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ,
ГР. ВАРНА, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 41

 

Пълния текст на договора в формат PDF изтеглете от тук

 


Публикувано на: 08.11.2017 - 17:25

Възложител: Регионален исторически музей-Варна
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 1377 ]
Адрес:
гр. Варна, бул. Мария Луиза 41
Лице за контакт :  Йордан Георгиев Генов
Телефон: 0888 783860
E-mail: zdul@abv.bg

 

Протокол от заседанието за обществена поръчка:
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
НА СГРАДИ И ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРЕНИ КЪМ ТЯХ НА РИМ-ВАРНА- АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ,
ГР. ВАРНА, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 41

Пълния текстна протокола в формат PDF изтеглете от тук


 

 

Публикувано на: 26.10.2017 - 17:15

 

Срока за приемане на оферти се удължава съгласно чл. 188, ал 2 от ЗОП

Срок за получаване на офертите е: 30/10/2017 г.  16:00 ч.

Възложител: Регионален исторически музей-Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Мария Луиза 41
Лице за контакт :  Йордан Георгиев Генов
Телефон: 0888 783860
E-mail: zdul@abv.bg

Предмет на поръчката:
Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сграда и прилежащ терен към нея на
РИМ-Варна – Археологически музей, гр. Варна, бул. Мария Луиза 41

Дата и час на отваряне на офертите: 31/10/2017 г. 13:00 ч.

Място на отваряне на офертите: зала Одесос Археологически музей

 


Публикувано на: 19.10.2017 - 14:39

Възложител: Регионален исторически музей-Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Мария Луиза 41
Лице за контакт :  Йордан Георгиев Генов
Телефон: 0888 783860
E-mail: zdul@abv.bg

Предмет на поръчката:
Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сграда и прилежащ терен към нея на
РИМ-Варна – Археологически музей, гр. Варна, бул. Мария Луиза 41

Кратко описание: Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана

Място на извършване: Археологически музей-гр.Варна,бул.Мария Луиза  41

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):  27000.00 лв.  

Срок за получаване на офертите: 26/10/2017 г.  17:00 ч.

Дата и час на отваряне на офертите: 27/10/2017 г. 13:00 ч.

Място на отваряне на офертите: зала Одесос Археологически музей

 

Пълен набор документи за поръчката изтеглете от тук...

 


Публикувано на: 07.09.2017 - 11:30

ДОГОВОР No ФСД-11-969

ЗА ЗОП С ПРЕДМЕТ "ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
ЗА НУЖДИТЕ НА РИМ ВАРНА

Пълния текст на договора в формат PDF изтеглете от тук

 


Публикувано на: 07.08.2017 - 14:30

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО
ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ "ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
ЗА НУЖДИТЕ НА РИМ ВАРНА

Целия протокол можете да изтеглете от тук...


 

Публикувано на: 12.07.2017 - 09:55

ОБНОВЕНО НА 31.07.2017 - 11:58

СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ СЕ УДЪЛЖАВА С 3 ДНИ
ДО 03.08.2017 - 17:00

ОФЕРТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ НА 04.08.2017 В 13:00 Ч. В ЗАЛА ОДЕСОС НА
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА

АДРЕС: БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 41

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Партида на възложителя:  01377

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА, бул. Мария Луиза 41, лице за контакти: Йордан Генов, Република България 9000, Варна, Тел.: 0888 783860, E-mail: rimvarna@abv.bg, Факс: 052 681025

Място/места за контакт: РИМ-Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.museumvarna.com

Адрес на профила на купувача: http://www.museumvarna.com/bg/projects.html

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на ел.енергияза нуждите на Регионален исторически музей-Варна на стойност до 70 000 лв.

Документи относно публичната покана изтеглете от тук ...

 

Отварянето на офертите ще бъде на 04.08.2017  от 13:00 ч. в сградата
на Ахеологически Музей - Варна


 

Публикувано на: 09.03.2017 - 11:20

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.230, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП
Деловодна информация и разходвани средства по ЗОП, изтеглете от тук...


ДОГОВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ No CNT-116528

Договора изтеглете от тук...

Природен газ за Регионален исторически музей - Варна  

 


Публикувано на: 21.02.2017 - 11:00

ОБЯВЛЕНИЕ
В изпълнение на Заповед № РД 15-68/10.02.2017 год. на Директора на „РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ" - ВАРНА и на основание чл.15 ал.1 т.1 и т.2 от Правилника за устройството и дейността на МУЗЕЯ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА обявява:
„РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС , ЕИК 000044598, представлявано от Милен Василев Николов - Директор за спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил марка „Форд Галакси", собственост на „РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ"- ВАРНА, находящ се в гр. Варна, бул.Мария Луиза №41.

 

протокол на публичен търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил изтеглете от тук...


Публикувано на: 10.02.2017 - 14:00

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  ЗА ПРОДАЖБА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ "ФОРД ГАЛАКСИ"
ПРИ НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 2 650 ЛЕВА

 

всички документи относно процедурата изтеглете от тук...

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 20.02.2017 г. от 16:00 часа
в зала "ОДЕСОС" в сградата на РИМ-Варна, бул Мария Луиза 41
 

 


 

Публикувано на: 03.01.2017 - 11:00

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА НА ПРОЦЕДУРА :: IN 2016/228-01377-0007
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА

всички документи относно процедурата изтеглете от тук...

АДРЕС НА ПОРЪЧКАТА В САЙТА НА АОП

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=764710&newver=2

 

 


Публикувано на: 09.11.2016 - 17:00

 

ДОГОВОР ЗА „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА  СГРАДИ  И ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРЕНИ КЪМ ТЯХ - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВАРНА“

 

 


 

Публикувано на: 25.10.2016 - 16:00

 

Възложител: Регионален исторически музей-Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Мария Луиза 41
Лице за контакт :  Йордан Георгиев Генов
Телефон: 0888 783860
E-mail: zdul@abv.bg

Протокол от заседанието за обществена поръчка:
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
НА СГРАДИ И ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРЕНИ КЪМ ТЯХ НА РИМ-ВАРНА- АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ,
ГР. ВАРНА, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 41

изтеглете от тук...

 


АРХИВ НА ОБЯВИТЕ


Публикувано на: 30.09.2016 - 17:14

Възложител: Регионален исторически музей-Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Мария Луиза 41
Лице за контакт :  Йордан Георгиев Генов
Телефон: 0888 783860
E-mail: zdul@abv.bg

 

Удължаване на
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
номер на обявата: 9057035

 

Срок за подаване на документи  05.10.2016

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
НА СГРАДИ И ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРЕНИ КЪМ ТЯХ НА РИМ-ВАРНА- АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ,
ГР. ВАРНА, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 41
 

Документите относно публичната покана изтеглете от тук

 

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 11/10/2016  Час: 12:00

Място на отваряне на офертите: РИМ-Варна, зала „Одесос“

 


 

Публикувано на: 29.09.2016 - 17:00

 

ДОГОВОР ЗА „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА  СГРАДИ  И ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРЕНИ КЪМ ТЯХ НА РИМ- ВАРНА“

 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА ЗА „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА  СГРАДИ  И ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРЕНИ КЪМ ТЯХ НА РИМ- ВАРНА“  

 


 

Публикувано на: 13.09.2016 - 12:00

Възложител: Регионален исторически музей-Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Мария Луиза 41
Лице за контакт :  Йордан Георгиев Генов
Телефон: 0888 783860
E-mail: zdul@abv.bg

Протокол от заседанието за обществена поръчка:
Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащи терени към тях на РИМ-Варна

изтеглете от тук...

 

 


Публикувано на: 16.08.2016 - 13:35

Възложител: Регионален исторически музей-Варна
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 1377 ]
Адрес:
гр. Варна, бул. Мария Луиза 41
Лице за контакт :  Йордан Георгиев Генов
Телефон: 0888 783860
E-mail: zdul@abv.bg

 

Номер на обособената позиция: [ 1 ]

Наименование: Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащи терени към тях на РИМ-Варна – Археологически музей, гр. Варна, бул. Мария Луиза 41


Номер на обособената позиция: [ 2 ]

Наименование: [Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и прилежащи терени към тях на РИМ-Варна – музеен обект „Аладжа манастир“- гр. Варна]

 

 

Документите относно публичната покана изтеглете от тук

 

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 30/08/2016  Час: 12:00

Място на отваряне на офертите: РИМ-Варна, зала „Одесос“
 

 

 


Публикувано на: 15.07.2016 - 10:35

Протокол на основание чл.97, ал. 4 от правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

Пълния текстна протокола в формат PDF изтеглете от тук

 

 

 


Публикувано на: 18.08.2016 - 13:00

 

ДОГОВОР С ВКЛЮЧЕНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА „ДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА  РИМ- ВАРНА“

 

 


 

Публикувано на: 20.06.2016 - 17:35

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Партида на възложителя:  01377

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА, бул. Мария Луиза 41, лице за контакти: Йордан Генов, Република България 9000, Варна, Тел.: 0888 783860, E-mail: rimvarna@abv.bg, Факс: 052 681025

Място/места за контакт: РИМ-Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.museumvarna.com

Адрес на профила на купувача: http://www.museumvarna.com/bg/projects.html

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на ел.енергияза нуждите на Регионален исторически музей-Варна на стойност до 70 000 лв.

Документите относно публичната покана изтеглете от тук

 

Отварянето на офертите ще бъде на 07.07.2016 (четвъртък) от 12:00 ч. в сградата
на Ахеологически Музей - Варна

 


 

Публикувано на: 04.02.2016 - 17:00

 

ДОГОВОР ЗА „ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА РИМ-ВАРНА,  АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ “

 

 


Публикувано на: 18.01.2016 - 16:55

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер: РД-13-15
15/01/2016
Партида на възложителя:  01377

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА, бул. Мария Луиза 41, лице за контакти: Йордан Генов, Република България 9000, Варна, Тел.: 0888 783860, E-mail: rimvarna@abv.bg, Факс: 052 681025

Място/места за контакт: РИМ-Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.museumvarna.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.museumvarna.com/bg/projects.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на природен газ за нуждите на Регионален исторически музей- гр. Варна на стойност до 60 000 лв.

 

 


Протокол на комисията по провеждане на процедурата чрез публична покана изтеглете от тук

 


Публикувано на: 08.09.2015 - 17:00

 

ДОГОВОР ЗА „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА  СГРАДИ  И ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРЕНИ КЪМ ТЯХ НА РИМ- ВАРНА“

 
ФАКТУРИ ПО ДОГОВОР ЗА „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА  СГРАДИ  И ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРЕНИ КЪМ ТЯХ НА РИМ- ВАРНА“  

 


 

Публикувано на: 14.08.2015 - 16:00

 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА  СГРАДИ  И ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРЕНИ КЪМ ТЯХ НА РИМ- ВАРНА“

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9044885

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА, бул. Мария Луиза 41, лице за контакти: Йордан Генов, Република България 9000, Варна, Тел.: 0888 783860, E-mail: rimvarna@abv.bg, Факс: 052 681025

Място/места за контакт: РИМ-Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.museumvarna.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.museumvarna.com/bg/projects.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради  и прилежащ терен към Регионален исторически музей - Варна

1.      Археологически музей – гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ №41

2.      Музеен обект Аладжа манастир – гр. Варна, м. Аладжа манастир


 

 


Публикувано на: 13.05.2015 - допълнено на 09.12.2015

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР И РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСЕРВАЦИЯ НА РИМСКИ ТЕРМИ,
ГР. ВАРНА“. Договори и документи относно плащанията

Изтеглете документите от линковете по долу:

Договор относно
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР И РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСЕРВАЦИЯ
НА РИМСКИ ТЕРМИ, ГР. ВАРНА“.

Фактури и и платежни нареждания в изпълнение на договор
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР И РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСЕРВАЦИЯ НА РИМСКИ ТЕРМИ, ГР. ВАРНА“.

 
 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 

Публикувано на: 07.05.2015 - 12:24

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР И РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСЕРВАЦИЯ НА РИМСКИ ТЕРМИ,
ГР. ВАРНА“. Класиране и уведомяване

Изтеглете документите от линковете по долу:

Протокол на комисията по провеждане на процедура чрез публична покана.
Код в портала за обществени поръчки: 9040855

Приложение 1 и Приложение 2 към протокола на комисията по провеждане на процедура
чрез публична покана.
Код в портала за обществени поръчки: 9040855

 
 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9040855


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА, бул. Мария Луиза 41, За: Галя Менева, Република България 9000, Варна, Тел.: 0889 988939, E-mail: rimvarna@abv.bg, Факс: 052 681025

Място/места за контакт: РИМ-Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.museumvarna.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.museumvarna.com/bg/projects.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР И РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСЕРВАЦИЯ НА РИМСКИ ТЕРМИ, ГР. ВАРНА“. С изпълнение на проекта ще бъде изграден посетителски център като се предвижда да бъдат изградени и поставени три павилиона (каса, санитарен възел и кафе), покрити с общ покрив. Предвидени в настоящата публична покана дейности за изпълнение попадат в обект „Антична сграда – Римски терми в гр. Варна, обявена в ДВ бр. 16/1968 г. като архитектурно – строителен паметник на културата от Античността и средновековието с категория „национално значение“, и съгласно §10, ал. 1 от Закона за културното наследство (ДВ бр.19 от 2009 г.) притежава статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Предвид горното има издадено становище от Министерство на културата с изх. № 33-№-586 / 14.07.2014 г. което гласи „Предложената схема е допустима по отношение на опазването на недвижимата културна ценност.“ Пълния обем на дейностите е изчерпателно описан в представените в т.2.1 количествени сметки.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45100000, 45110000, 45400000, 45300000, 45454100, 45223800

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по подготовка на строителната площадка
Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи
Довършителни строителни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни работи по реставрация
Монтажни работи на сглобяеми елементи (панели)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР И РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСЕРВАЦИЯ НА РИМСКИ ТЕРМИ, ГР. ВАРНА

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

229167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферент в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения или сдружения, което отговаря на предварително обявените условия. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител Оферент е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че Оферентът участва като обединение, изброените по-долу изисквания ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло, като документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател - П (наименование) Максимално възможен бр. точки Относителна тежест в КО 1. Срок за изпълнение – П1 100 10 % 2. Техническо предложение –П2 100 40 % 3. Ценово предложение – П3 100 50 % Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 % Методиката за оценяване е подробно описана в документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е публикувана на сайта на РИМ-Варна, включително и количествено-стойностна сметка.Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП, в сградата на Регионален исторически музей – гр. Варна, Информационен център на 28.04.2015 г. от 10 ч. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето..

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2015